Generalforsamling 2016

Generalforsamling

Torsdag den 3. marts 2016

Foreløbig dagsorden

 

 

1) Valg af dirigent

 

2) Formandens beretning

 

3) Fremlæggelse af regnskab for 2015 ved kassereren (regnskabsåret er 1/1 - 31/12)

 

4) Indkomne forslag (indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen til foreningens formand)

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

 

Bestyrelsesmedlemmer ()

 

- afventer forslag

 

Suppleanter (på valg hvert år)

- afventer forslag

 

Revisor (på valg hvert år)

 

- afventer forslag

 

 

6) Evt.

 

Alle afgørelser vedtages ved simpelt flertal